Institutionsstyrelsen

Institutionen leds av en prefekt och av en institutionsstyrelse med valda företrädare för anställda och studenter. Prefekten är styrelsens ordförande. Institutionsstyrelsen är institutionens beslutsfattande organ och har ett övergripande ansvar för policyfrågor och för beslut om budget och bokslut.

Prefekt
Henrik Ågren, fr.o.m 1 juli 2020

Ställföreträdande prefekt
Karin Hassan Jansson

Ledamöter och personliga suppleanter

Studeranderepresentanter, grundutbildning:
Alva Eliasson (ordinarie)
vakant (suppleant)

Studeranderepresentanter, avancerad nivå:
Oskar Brundin (ordinarie)
vakant (suppleant)

Studeranderepresentanter, forskarutbildning:
Björn Holm (ordinarie)
Mandy van der Hoeven (suppleant)

Lärare och forskare (ordinarie)
Lars M Andersson
Roland Kostic
Tomislav Dulic
Jonas Lindström

Lärare och forskare (suppleanter)
Louise Berglund
Jakob Evertsson
Mikael Alm

Administrativ personal:
Nelly Fernando (ordinarie)
Lovisa Åkerlind (suppleant)

Arbetsgrupper vid Historiska institutionen

Arbetsgruppen för forskarutbildning/forskarskolan Stockholm-Uppsala

Eric Bergelin, Aske Stick
Margaret Hunt
Dag Lindström
Maria Ågren, ordförande

Arbetsgruppen för lika villkor och arbetsmiljö

Jakob Evertsson, ordförande
Björn Furuhagen, skyddsombud
Jenny Grandin
Sandra Olsson
Christopher Pihl
Moa Sjödahl

Studeranderådet

Studentrepresentanter från grund- och avancerad nivå träffar studierektorer på grund- och avancerad nivå och prefekten på Historiska institutionen, en gång varje termin. Syftet är att ge studenterna en möjlighet att öppet och förutsättningslöst diskutera sina kurser och sin studiesituation med företrädare för institutionens ledning

Senast uppdaterad: 2022-04-08