Presentation

August Aronsson
Doktorand

fiogf49gjkf0d

Biografi

fiogf49gjkf0d

Jag är en medeltidshistoriker som forskar om freds- och förbundsavtal i Sverige och Norden på 1300-talet. Det jag undersöker är vad som ibland något svepande kallas för "politisk kultur", det vill säga de speciella mönster som det politiska handlandet tar sig uttryck i, som är specifika för olika samhällen och tidsperioder.

1300-talet brukar både internationellt och i svensk forskning beskrivas som en särskilt konfliktfylld period, en "krisperiod" av motsättningar och hotande politisk splittring, som ställs mot de föregående århundradenas rörelse mot ökad centralmakt och samhällsbyggnad. Jag sällar mig till de mer antropologiskt inspirerade forskare som betonar att konflikter var ett konstant inslag i det medeltida samhället, från början av de tidigaste skriftliga källorna till de tidigmoderna statsformationernas uppkomst på 1500-talet.

Det jag framförallt intresserar mig är hur medeltidens politiska aktörer själva beskrev sitt eget handlande. Jag ser detta som centralt för vår förståelse för hur "politik" egentligen bör definieras för historiska perioders vidkommande. Genom att undersöka freds- och förbundsavtal som lämningar av en meningsskapande kommunikation försöker jag rekonstruera normerna som utgjorde politikens "spelregler". Jag frågar mig hur sättet 1300-talets politiska aktörer motiverade sitt handlande, utfästelserna de gjorde och säkerheterna de gav för att utfästelserna skulle hållas, faktiskt strukturerade detta handlande. På detta sätt hoppas jag kunna tillföra ny kunskap om denna redan väldigt välgenomforskade period av vår historia.

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in